fbpx
piątek, 13 wrzesień 2019 09:33

Sprzedaż złomu stalowego niewsadowego klasy N-10, N-7 oraz złomu kabli Al zlokalizowanych w składzie surowców wtórnych SRK S.A. Oddziału KWK „Krupiński” w Suszcu przy ul. Piaskowej 35

  Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
41-914 Bytom
ul. Strzelców Bytomskich 207
Przedmiot zamówienia/ przetargu:

Sprzedaż złomu stalowego niewsadowego klasy N-10, N-7 oraz złomu kabli aluminiowych, składowany w składzie surowców wtórnych SRK S.A. Oddziału KWK „Krupiński” w Suszcu przy ul. Piaskowej 35

Szacowana ilość złomu [Mg]:

1/ złom stalowy niewsadowy klasy N-10, (kod odpadu 17 04 05), w ilości szacunkowej wynoszącej około 150 Mg
     (przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową)

2/ złom stalowy niewsadowy klasy N-7, (kod odpadu 17 04 05), w ilości szacunkowej wynoszącej około 1000 Mg 
     (przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową)

3/ złom kabli aluminiowych Al, (kod odpadu 17 04 11), w ilości szacunkowej wynoszącej około 16,3 Mg 
     (przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową)

Województwo  Śląskie, miasto Suszec
Termin składania ofert/ dokumentów:  Wstępna oferta do dnia 30.09.2019 r. do godz. 12.00 na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji:

 Licytacje elektroniczne odbędą się w dniu: 02.10.2019 r. począwszy od godz. 9.00 na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/

 


Zamawiający:

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
41-914 Bytom
ul. Strzelców Bytomskich 207

Kontakt:

Przedmiot przetargu może być oglądany w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00–14.00 do dnia: - 30.09.2019r., po wcześniejszym ustaleniu terminu z SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński” w Suszcu, przy ul. Piaskowej 35, pod numerem telefonu: +48 32 756 64 72, +48 32 756 66 31.

Aukcje elektroniczne poprzedzone będą koniecznością sporządzenia za pośrednictwem portalu aukcyjnego wstępnych ofert. Termin ofertowania upływa 30.09.2019r., o godz. 12.00.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerami telefonów: +48 32 432 13 21, +48 32 432 13 13, +48 32 732 13 14.

Treść ogłoszenia:

Złom pochodzący z likwidacji obiektów budowlanych, infrastruktury oraz środków trwałych Oddziału KWK „Krupiński” w Suszcu, składowany w składzie surowców wtórnych SRK S.A. Oddziału KWK „Krupiński” w Suszcu przy ul. Piaskowej 35:

1/ złom stalowy niewsadowy klasy N-10 (kod odpadu 17 04 05), w ilości szacunkowej wynoszącej około 150 Mg

(przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową),


Cena wywoławcza:            700 zł/Mg  licytacja 02.10.2019 godz 9.00
Wadium:                          brak
Postąpienie:                     10 zł
Numer przetargu: 2261-37/1/2019

 

2/ złom stalowy niewsadowy klasy N-7 (kod odpadu 17 04 05), w ilości szacunkowej wynoszącej około 1000 Mg

(przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową),


Cena wywoławcza:            850 zł/Mg licytacja 02.10.2019 godz 9.00
Wadium:                          brak
Postąpienie:                     10 zł
Numer przetargu: 2261-37/2/2019

 

3/ złom kabli aluminiowych Al (kod odpadu 17 04 11), w ilości szacunkowej wynoszącej około 16,3 Mg

(przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową),


Cena wywoławcza:            2.000 zł/Mg licytacja 02.10.2019 godz 9.00
Wadium:                          brak
Postąpienie:                     10 zł
Numer przetargu: 2261-37/3/2019

 

Ewentualne cięcie elementów złomowych do wielkości transportowych, załadunek, ważenie i transport odbędą się na koszt nabywcy. Ważenie każdej odbieranej partii złomu odbywać się będzie na legalizowanej wadze towarowej wskazanej przez sprzedającego.

Rzeczywisty ciężar elementów złomowych zostanie ustalony na podstawie bezpośredniego ważenia, przy czym nie może przekraczać 20% ponad podaną ilość szacunkową. Rzeczywisty ciężar będzie podstawą do rozliczenia z odbiorcą surowców wtórnych.

Zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 7 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług, które weszła w życie od dnia 01 kwietnia 2011r., podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające złom, jeżeli dokonującym jego dostawy (sprzedaży) jest czynny podatnik VAT. W związku z powyższym Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT i z tytułu dokonania dostawy złomu:

 • dla czynnego podatnika VAT, zostanie wystawiona faktura obejmująca cenę i wartość netto sprzedawanego złomu
  z adnotacją, iż „podatek VAT rozlicza nabywca – art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług”

 • dla nabywcy nie będącego podatnikiem podatku VAT lub korzystającego ze zwolnienia z podatku VAT, Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. wystawi fakturę łącznie z podatkiem VAT wg. stawki 23%.

Dla potwierdzenia czy nabywca jest czynnym podatnikiem podatku VAT wymagane jest złożenie na przetargu zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego.

 

II. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1/ Posiadanie aktywnego konta na portalu aukcyjnym: https://lain3-srk.coig.biz/

2/ Złożenie na portalu akcyjnym oferty wstępnej w terminie do 30.09.2019 r. do godz. 12.00 na wyżej wymienione pozycje przetargowe.

3/ W zakresie oferowanej ceny należy wpisać cenę wywoławczą podaną w niniejszym ogłoszeniu, oferty z innymi cenami niż wpisana w niniejszym ogłoszeniu będą odrzucone.

4/ Do oferty w portalu aukcyjnym należy dołączyć skany następujących dokumentów:

 1. aktualny (z ostatnich 3 miesięcy) wypis z właściwego rejestru handlowego albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz dokument, z którego wynika umocowanie do reprezentowania uczestnika przetargu jeśli nie wynika to wprost z przedstawionych dokumentów,

 2. aktualne zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

 3. aktualne (z ostatnich 3 miesięcy) zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego, że oferent jest czynnym podatnikiem podatku VAT,

 4. oświadczenie oferenta, że oferent nie posiada w stosunku do Spółki wymagalnych wierzytelności pieniężnych z jakiegokolwiek tytułu,

 5. oświadczenie, że oferent zapoznał się i akceptuje bez zastrzeżeń:

 • stan prawny i faktyczny, w tym techniczny przedmiotu przetargu,

 • postanowienia „Regulaminu postępowania przy sprzedaży surowców wtórnych pozyskanych w wyniku fizycznej likwidacji rzeczowych aktywów trwałych Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.,

 • treść ogłoszenia.

 

III. Warunki zawarcia umowy

 1. Zwycięzca aukcji w danej klasie surowców wtórnych zobowiązany jest w terminie 72 godzin od zamknięcia aukcji do złożenia w siedzibie Spółki w Biurze ds. Zagospodarowania Majątku p. 222A, w godzinach 7.00 – 14.00, oryginałów lub potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów o których mowa w pkt. 4, podpisania raportu z zakończonej aukcji, w którym zawarta jest wylicytowana cena sprzedaży surowca wtórnego oraz wpłaty kaucji gwarancyjnej w wysokości 10% wylicytowanej ceny surowców wtórnych (ilość surowców wtórnych x cena jednostkowa). Do terminu o którym mowa powyżej nie wlicza się godzin przypadających w dni wolne od pracy.

 2. Kaucja gwarancyjna określona w pkt. 1 powinna być wpłacona na następujący rachunek bankowy: 30 1050 1230 1000 0024 1045 1583, z dokładnym oznaczeniem przedmiotu przetargu, którego wpłata dotyczy.
  Za datę wniesienia kaucji uznaje się datę wpływu środków na konto Spółki.

 3. Nie wypełnienie obowiązków o których mowa w pkt. 1 skutkuje wykluczeniem nabywcy z kolejnych przetargów na sprzedaż surowców wtórnych w okresie 6 m-cy, licząc od daty zatwierdzenia wyników aukcji przez Zarząd lub unieważnienia postępowania przetargowego przez Dyrektora Biura ds. Zagospodarowania Majątku.

 4. Kaucja gwarancyjna przepada na rzecz Spółki, jeżeli nabywca:

 • nie wpłaci całej ceny sprzedaży,

 • uchyli się od zawarcia umowy we wskazanym przez Spółkę terminie,

 • nie odbierze w określonym w umowie terminie co najmniej 80% zakupionych surowców wtórnych.

 1. Kaucja gwarancyjna jest zwracana nabywcy po całkowitym rozliczeniu umowy sprzedaży, bądź zaliczana na poczet płatności w przypadku wystąpienia nadwyżki w ilości sprzedanych surowców wtórnych.

 

IV. Postanowienia ogólne

 1. W części nieuregulowanej w niniejszym ogłoszeniu obowiązują przepisy ujęte w „“Regulaminu postępowania przy sprzedaży surowców wtórnych pozyskanych w wyniku fizycznej likwidacji rzeczowych aktywów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A." który jest do wglądu w siedzibie Spółki, w siedzibie Oddziałów Spółki i na stronie internetowej srk.com.pl.
 2. Przetarg uznaje się za rozstrzygnięty z chwilą zatwierdzenia jego wyników w formie uchwały przez Zarząd Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz po uzyskaniu zgód innych organów Spółki, jeśli taka zgoda będzie wymagana.
 3. Nabywca surowców wtórnych jest zobowiązany zapłacić całą cenę sprzedaży najpóźniej w ostatnim dniu roboczym przed dniem wyznaczonym do zawarcia umowy. Za zapłatę ceny sprzedaży rozumie się wpływ środków na rachunek bankowy Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA. 
 4. Informacja dotycząca ochrony danych osobowych:

  1) Strony oświadczają, że znane są im przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

  2) Strony  zobowiązują się w szczególności do:

  a) przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w powierzonych przez Administratora zadaniach,

  b) zachowania w tajemnicy danych osobowych do których będę mieć dostęp w związku z wykonywaniem zadań powierzonych przez Administratora,

  c) niewykorzystywania danych osobowych w celach niezgodnych z zakresem i celem powierzonych zadań przez Administratora,

  d) zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych,

  e) ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją danych osobowych, nieuprawnionym ujawnieniem danych osobowych, nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz przetwarzaniem.

  3) Strony przyjmują do wiadomości, iż postępowanie sprzeczne z powyższymi zobowiązaniami może być uznane za naruszenie przepisów Rozporządzenia o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)

 5. Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. może odwołać lub zmienić warunki przetargu lub ogłoszenia, zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny, jak również żądać, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 705 kodeksu cywilnego, unieważnienia umowy zawartej w drodze przetargu.

 

 
Materiał pochodzi z portalu internetowego:

 

 

Szczegóły dotyczące przedmiotowego postępowania mogą się znajdować w załącznikach.

 

 

Czytany 13 razy Ostatnio zmieniany piątek, 13 wrzesień 2019 11:55

Szukaj w przetargach

Strefa Użytkownika

Najnowsze Wiadomości

 • Przypominamy, że od 1 listopada 2019 roku w życie wchodzi obowiązkowy split payment, czyli tzw. model podzielonej płatności.
  Przypominamy, że od 1 listopada 2019 roku w życie wchodzi obowiązkowy split payment, czyli tzw. model podzielonej płatności. Obowiązkowy split payment, obejmie w sumie 150 grup towarów i usług dla transakcji przekraczających kwotę 15 tys. zł. - za niedostosowanie się do nowych obowiązków przewidziane są sankcje.
  Napisano wtorek, 03 wrzesień 2019 15:12 Czytaj dalej...
 • Niezwykłe metale tnące stal!
  Niezwykłe metale tnące stal! Przemysł wiele zyskał od czasu produkcji stali szybkotnącej na początku XX wieku. To dzięki niej, konstruktorzy mieli do dyspozycji stop, który bardzo przyspieszył obróbkę innych metali. Niestraszne mu były ani obciążenia, ani wysoka temperatura, ani wysokie prędkości obrotowe, toteż szybko uzyskał nazwę high speed steel, czyli „stal dużych prędkości” – w skrócie: HSS.
  Napisano wtorek, 03 wrzesień 2019 10:35 Czytaj dalej...
 • Dlaczego skup złomu jest ważnym elementem gospodarki?
  Dlaczego skup złomu jest ważnym elementem gospodarki? Skup metali zwykle kojarzy się nam z ogromnymi złomowiskami starych aut i maszyn. Okazuje się jednak, że metale nietypowe, a wśród nich metale szlachetne, czego przykładem może być, platyna czy metale powszechnie używane w elektronice i w przemyśle chemicznym, przede wszystkim wolfram i pallad, także są często skupowane i odzyskiwane. Zajmują się tym wyspecjalizowane przedsiębiorstwa jak zlomskup.eu mające w swoich zasobach odpowiedni sprzęt do oceny ilości metali nietypowych w złomie i znajomość procesu ich odzysku.
  Napisano wtorek, 03 wrzesień 2019 10:17 Czytaj dalej...
 • ArcelorMittal stawia na innowacje i zmniejsza emisje CO2
  ArcelorMittal stawia na innowacje i zmniejsza emisje CO2 Jesteśmy świadomi znaczenia zmian klimatu dla społeczeństwa i odpowiedzialności ArcelorMittal jako emitenta CO2 w zakresie ograniczania naszego śladu węglowego. Rozumiemy zainteresowanie naszych interesariuszy działaniami, jakie zamierzamy podjąć, żeby ten cel osiągnąć – wyjaśnia Lakshmi Mittal, dyrektor generalny i prezes ArcelorMittal.
  Napisano środa, 14 sierpień 2019 21:06 Czytaj dalej...
 • Polski rynek złomu czeka kryzys?
  Polski rynek złomu czeka kryzys? Po trwającym 1,5 roku prosperity polski rynek złomu staje na krawędzi kryzysu. Ma na to wpływ spadek cen złomu na światowych rynkach oraz malejąca od kilku miesięcy sprzedaż wyrobów stalowych. Sytuacji nie polepszają także decyzje dużych koncernów, które stopniowo ograniczają produkcję stali w Polsce.
  Napisano piątek, 24 maj 2019 09:27 Czytaj dalej...

Aktualnie Gościmy

Odwiedza nas 150 gości oraz 1 użytkownik.