fbpx
poniedziałek, 01 lipiec 2019 08:05

Sprzedaż miału węglowego II około 6300 ton, zlokalizowanego na placu po zwale miału A III/IV o wartości opałowej 16540 kJ/kg Wyróżniony

 

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
41-914 Bytom
ul. Strzelców Bytomskich 207

Przedmiot zamówienia/ przetargu:

Sprzedaż miału węglowego II około 6300 ton, zlokalizowanego na placu po zwale miału A III/IV o wartości opałowej 16540 kJ/kg

Województwo: Małopolskie, miasto Brzeszcze, ul. Drobniaka
Termin składania ofert/ dokumentów: Dokumenty, o których mowa poniżej należy przedłożyć na licytacji.
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji:

Licytacja odbędzie się w dniu: 29.07.2019 r. począwszy od godz. 9.00 w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 207, pokój 222.

 

Treść ogłoszenia:

I. PRZEDMIOT PRZETARGU

Numer przetargu: 247-95/2019

Sprzedaż miału węglowego II około 6300 ton (przy czym nie więcej niż 10 % ponad podaną ilość szacunkową), zlokalizowanego na placu po zwale miału A III/IV o wartości opałowej 16540 kJ/kg

Cena wywoławcza:      145 zł/t  

Wadium:                       91 350 zł  

Postąpienie:                 10 zł 

Ważenie sprzedanego miału będzie realizowane na legalizowanym urządzeniu wagowym stanowiącym własność Spółki w lokalizacji wskazanej przez Dyrektora Oddziału KWK „Brzeszcze Wschód”, przy czym w każdym przypadku załadunek, transport i ważenie musi odbywać się udziałem pracownika Oddziału

Rzeczywista ilość miału węglowego, a tym samym łączna cena sprzedaży zostanie ustalona na podstawie bezpośredniego ważenia.

Przedmiot przetargu zlokalizowany jest w miejscowości Brzeszcze przy ul. Drobniaka 

Sprzedający informuje, że miał będący przedmiotem sprzedaży został pozyskany w wyniku likwidacji placu zwałowego i w związku z powyższym może zawierać pojedyncze zanieczyszczenia w postaci skał stanowiących utwardzenie placu składowego.

Podatek akcyzowy – Spółka jest pośredniczącym podmiotem węglowym. Zgodnie z art. 9a ustawy o podatku akcyzowym, sprzedaż wyrobów węglowych podlega opodatkowaniu akcyzą. W przypadku wyłonienia nabywcy lub nabywców, którzy w myśl przepisów ustawy o podatku akcyzowym będą spełniać warunki do zwolnienia sprzedaży wyrobów węglowych o których mowa powyższym ogłoszeniu od podatku akcyzowego, wówczas będzie zastosowane to zwolnienie.

Podatek VAT – sprzedaż węgla objętego niniejszym wnioskiem podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Przedmiot przetargu może być oglądany w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00–14.00 do dnia: 25.07.201r., po wcześniejszym ustaleniu terminu pod numerem telefonu: tel. 502-508-414.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 660-664-257, (32) 35-13-300 wew. 405.

 

II. WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU JEST

1/ wniesienie wadium w podanej wyżej wysokości w terminie do dnia 25.07.2019 r. przelewem na konto Spółki:
30 1050 1230 1000 0024 1045 1583, z dokładnym oznaczeniem przedmiotu przetargu na który zostało wpłacone wadium – należy wpisać nr przetargu.

Datą wniesienia wadium jest data wpływu środków na konto Spółki.

2/ okazanie członkom komisji przetargowej dowodu tożsamości,

3/ przedstawienie nw. dokumentów z przeznaczeniem do pozostawienia ich w Spółce jako załącznika do dokumentacji przetargowej:

- w przypadku podmiotów gospodarczych aktualny (z ostatnich 3-ch miesięcy) wypis z rejestru handlowego albo aktualne (z ostatnich 3-ch miesięcy) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz dokumenty, z których wynika umocowanie do reprezentowania uczestnika przetargu,

4/ przedłożenie członkom komisji podpisanego oświadczenia o tym, iż uczestnik licytacji zapoznał się i akceptuje bez zastrzeżeń:

 • stan prawny i faktyczny, w tym techniczny przedmiotu przetargu,
 • postanowienia “Regulaminu postępowania przy sprzedaży ruchomych składników mienia Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.”,
 • treść “Ogłoszenia”

5/ przedłożenia członkom komisji oświadczenia o tym nabywca jest pośredniczącym podmiotem węglowym czy też finalnym nabywcą węglowym w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym.

6/ W przypadku nabywcy, będącego pośredniczącym podmiotem węglowym, przedstawienia komisji przetargowej potwierdzenia przyjęcia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy, a w razie odmowy jego przedstawienia Spółka może odmówić sprzedaży wyrobów węglowych po cenie nieuwzględniającej akcyzy.

7/ przedłożenia członkom komisji podpisanego oświadczenia o tym, iż uczestnik licytacji zobowiązuje się do wypełnienia wszystkich obowiązków związanych z obrotem wyrobami węglowymi wynikającymi z zapisów w/w ustawy i przepisów wykonawczych.


Ww. dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii (kserokopie winny posiadać adnotacje „za zgodność z oryginałem”, podpisane przez osoby umocowane do reprezentowania uczestnika przetargu).

 

III. Postanowienia ogólne

 1. W części nieuregulowanej w niniejszym ogłoszeniu obowiązują przepisy ujęte w „Regulaminie postępowania przy sprzedaży ruchomych składników mienia Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.”, który jest do wglądu w siedzibie Spółki, w siedzibie Oddziałów Spółki i na stronie internetowej www.srk.com.pl.
 2. Komisja przetargowa, niezwłocznie przed wywołaniem licytacji albo po otwarciu ofert sprawdza, czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości i w wyznaczonym terminie.
 3. Wadium przepada na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. jeżeli żaden z obecnych uczestników licytacji nie zaoferuje ceny wywoławczej.
 4. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
 5. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.
 6. Wadium przepada na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, nie wpłaci całej ceny sprzedaży bądź uchyli się od zawarcia umowy we wskazanym przez Spółkę terminie.
 7. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca.
 8. Przetarg uznaje się za rozstrzygnięty z chwilą zatwierdzenia jego wyników w formie uchwały przez Zarząd Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz po uzyskaniu zgód innych organów Spółki, jeśli taka zgoda będzie wymagana.
 9. Nabywca ruchomych składników mienia jest zobowiązany zapłacić całą cenę sprzedaży najpóźniej w ostatnim dniu roboczym przed dniem wyznaczonym do zawarcia umowy. Za zapłatę ceny sprzedaży rozumie się wpływ środków na rachunek bankowy Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. 
 10. Informacja dotycząca ochrony danych osobowych:

  1) Strony oświadczają, że znane są im przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

  2) Strony  zobowiązują się w szczególności do:

  a) przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w powierzonych przez Administratora zadaniach,

  b) zachowania w tajemnicy danych osobowych do których będę mieć dostęp w związku z wykonywaniem zadań powierzonych przez Administratora,

  c) niewykorzystywania danych osobowych w celach niezgodnych z zakresem i celem powierzonych zadań przez Administratora,

  d) zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych,

  e) ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją danych osobowych, nieuprawnionym ujawnieniem danych osobowych, nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz przetwarzaniem.

  3) Strony przyjmują do wiadomości, iż postępowanie sprzeczne z powyższymi zobowiązaniami może być uznane za naruszenie przepisów Rozporządzenia o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)

 11. Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. może odwołać lub zmienić warunki przetargu lub ogłoszenia, zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny, jak również żądać, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 705 kodeksu cywilnego, unieważnienia umowy zawartej w drodze przetargu.

 

 


Materiał pochodzi z portalu internetowego:

 

 

Szczegóły dotyczące przedmiotowego postępowania mogą się znajdować w załącznikach.

 

 

Czytany 34 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 02 lipiec 2019 11:03

Szukaj w przetargach

Strefa Użytkownika

Najnowsze Wiadomości

Aktualnie Gościmy

Odwiedza nas 206 gości oraz 2 użytkowników.