fbpx
poniedziałek, 01 lipiec 2019 08:02

Sprzedaż cegły szamotowej (w) 1P-10-A, w ilości 16 000 sztuk, zlokalizowanej w Oddziale KWK „Krupiński” w Suszcu przy ul. Piaskowej 35. Wyróżniony

 

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
41-914 Bytom
ul. Strzelców Bytomskich 207

Przedmiot zamówienia/ przetargu:

Sprzedaż cegły szamotowej (w) 1P-10-A, w ilości 16 000 sztuk, zlokalizowanej w Oddziale KWK „Krupiński” w Suszcu przy ul. Piaskowej 35.

Województwo: śląskie, miasto Suszec
Termin składania ofert/ dokumentów: Dokumenty, o których mowa poniżej należy przedłożyć na licytacji.
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji:

Licytacja odbędzie się w dniu: 29.07.2019 r. począwszy o godz. 10.00 w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 207, pokój 222.

 

Treść ogłoszenia:

I. PRZEDMIOT PRZETARGU

Numer przetargu: 247-191/2018

Sprzedaż cegły szamotowej (w) 1P-10-A, w ilości 16 000 sztuk, zlokalizowanej w Oddziale KWK „Krupiński” w Suszcu przy ul. Piaskowej 35.

Cena wywoławcza:      16 700  zł  

Wadium:                        1 670 zł  

Postąpienie:                     100 zł

 

Przedmiotowe ruchome składniki majątku są w stanie technicznym umożliwiającym ich wykorzystanie.

Parametry cegły szamotowej:

 • Gęstość pozorna – 19 g/cm3,

 • Porowatość otwarta max – 28%,

 • Wytrzymałość na ściskanie – 12 MPa,

 • Ogniotrwałość pod obciążeniem – 1350 0C

 • Ogniotrwałość zwykła 173 sP

 • Analiza chemiczna AL2O3 - min 36%, Fe2O3 – max 3%.

 

Do wylicytowanej ceny sprzedaży składników majątku zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawki 23%.

Przedmiot przetargu może być oglądany w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00–14.00 do dnia: 25.07.2019r., po wcześniejszym ustaleniu terminu pod numerem telefonicznym: +48 32 756 61 54, +48 32 756 64 72, +48 32 756 65 43.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerami telefonów: +48 32 707 51 44, +48 32 35 13 300 wew. 405.

 

II. WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU JEST

1/ wniesienie wadium w podanej wyżej wysokości w terminie do dnia 25.07.2019 r. przelewem na konto Spółki:
30 1050 1230 1000 0024 1045 1583, z dokładnym oznaczeniem przedmiotu przetargu na który zostało wpłacone wadium – należy wpisać nr przetargu.

Datą wniesienia wadium jest data wpływu środków na konto Spółki.

2/ okazanie członkom komisji przetargowej dowodu tożsamości,

3/ przedstawienie nw. dokumentów z przeznaczeniem do pozostawienia ich w Spółce jako załącznika do dokumentacji przetargowej:

- w przypadku podmiotów gospodarczych aktualny (z ostatnich 3-ch miesięcy) wypis z rejestru handlowego albo aktualne (z ostatnich 3-ch miesięcy) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz dokumenty, z których wynika umocowanie do reprezentowania uczestnika przetargu,

4/ przedłożenie członkom komisji podpisanego oświadczenia o tym, iż uczestnik licytacji zapoznał się i akceptuje bez zastrzeżeń:

 • stan prawny i faktyczny, w tym techniczny przedmiotu przetargu,
 • postanowienia “Regulaminu postępowania przy sprzedaży ruchomych składników mienia Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.”,
 • treść “Ogłoszenia”

 

Ww. dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii (kserokopie winny posiadać adnotacje „za zgodność z oryginałem”, podpisane przez osoby umocowane do reprezentowania uczestnika przetargu).

 

III. Postanowienia ogólne

 1. W części nieuregulowanej w niniejszym ogłoszeniu obowiązują przepisy ujęte w „Regulaminie postępowania przy sprzedaży ruchomych składników mienia Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.”, który jest do wglądu w siedzibie Spółki, w siedzibie Oddziałów Spółki i na stronie internetowej www.srk.com.pl.
 2. Komisja przetargowa, niezwłocznie przed wywołaniem licytacji albo po otwarciu ofert sprawdza, czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości i w wyznaczonym terminie.
 3. Wadium przepada na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. jeżeli żaden z obecnych uczestników licytacji nie zaoferuje ceny wywoławczej.
 4. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
 5. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.
 6. Wadium przepada na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, nie wpłaci całej ceny sprzedaży bądź uchyli się od zawarcia umowy we wskazanym przez Spółkę terminie.
 7. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca.
 8. Przetarg uznaje się za rozstrzygnięty z chwilą zatwierdzenia jego wyników w formie uchwały przez Zarząd Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz po uzyskaniu zgód innych organów Spółki, jeśli taka zgoda będzie wymagana.
 9. Nabywca ruchomych składników mienia jest zobowiązany zapłacić całą cenę sprzedaży najpóźniej w ostatnim dniu roboczym przed dniem wyznaczonym do zawarcia umowy. Za zapłatę ceny sprzedaży rozumie się wpływ środków na rachunek bankowy Spółki Restrukturyzacji Kopalń. 
 10. Informacja dotycząca ochrony danych osobowych:

  1) Strony oświadczają, że znane są im przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

  2) Strony  zobowiązują się w szczególności do:

  a) przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w powierzonych przez Administratora zadaniach,

  b) zachowania w tajemnicy danych osobowych do których będę mieć dostęp w związku z wykonywaniem zadań powierzonych przez Administratora,

  c) niewykorzystywania danych osobowych w celach niezgodnych z zakresem i celem powierzonych zadań przez Administratora,

  d) zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych,

  e) ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją danych osobowych, nieuprawnionym ujawnieniem danych osobowych, nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz przetwarzaniem.

  3) Strony przyjmują do wiadomości, iż postępowanie sprzeczne z powyższymi zobowiązaniami może być uznane za naruszenie przepisów Rozporządzenia o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)

 11. Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. może odwołać lub zmienić warunki przetargu lub ogłoszenia, zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny, jak również żądać, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 705 kodeksu cywilnego, unieważnienia umowy zawartej w drodze przetargu.

 

 


Materiał pochodzi z portalu internetowego:

 

 

Szczegóły dotyczące przedmiotowego postępowania mogą się znajdować w załącznikach.

 

 

Czytany 22 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 02 lipiec 2019 09:20

Szukaj w przetargach

Strefa Użytkownika

Najnowsze Wiadomości

Aktualnie Gościmy

Odwiedza nas 224 gości oraz 2 użytkowników.