fbpx
czwartek, 16 maj 2019 16:37

Sprzedaż złomu stalowego klasy N-10, N-7 i N-2, zlokalizowanego w składzie surowców wtórnych SRK S.A. Oddziału KWK „Boże Dary” w Katowicach, przy ulicy Boya Żeleńskiego 95. Wyróżniony

  Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
41-914 Bytom
ul. Strzelców Bytomskich 207
Przedmiot zamówienia/ przetargu:

Sprzedaż złomu stalowego niewsadowego klasy N-10, N-7 i N-2, zlokalizowanego w składzie surowców wtórnych SRK S.A. Oddziału KWK „Boże Dary” w Katowicach, przy ulicy Boya Żeleńskiego 95

Szacowana ilość złomu [Mg]:

1/ złom stalowy niewsadowy klasy N-10 (kod odpadu 17 04 05), w ilości szacunkowej wynoszącej około 727,5 Mg
     (przy czym nie więcej niż 20% ponad podaną ilość szacunkową)

2/ złom stalowy niewsadowy klasy N-7 (kod odpadu 17 04 05), w ilości szacunkowej wynoszącej około 320,0 Mg 
     (przy czym nie więcej niż 20% ponad podaną ilość szacunkową)

3/ złom stalowy niewsadowy klasy N-2 (kod odpadu 17 04 05), w ilości szacunkowej wynoszącej około 166,0 Mg 
     (przy czym nie więcej niż 20% ponad podaną ilość szacunkową)

Województwo  Śląskie, miasto Katowice
Termin składania ofert/ dokumentów:  Wstępna oferta do dnia 30.05.2019 r. do godz. 12.00 na portalu aukcyjnym: https://aukcje-srk.coig.biz/
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji:

 Licytacje elektroniczne odbędą się w dniu: 03.06.2019 r. począwszy od godz. 9.00 na portalu aukcyjnym: https://aukcje-srk.coig.biz/

 


Zamawiający:

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
41-914 Bytom
ul. Strzelców Bytomskich 207

Kontakt:

Przedmiot przetargu może być oglądany w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00–14.00 do dnia: 30.05.2019 r., po wcześniejszym ustaleniu terminu z SRK S.A. Oddział Boże Dary, pod numerami telefonów: +48 32 420 85 40, +48 32 420 85 70.


Aukcja elektroniczna poprzedzona będzie koniecznością sporządzenia za pośrednictwem portalu aukcyjnego wstępnej oferty. Termin ofertowania upływa 30.05.2019 r., o godz. 12.00.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerami telefonów: +48 32 35 13 300 wew. 515, 405, 260.

Treść ogłoszenia:

I. Przedmiot przetargu:

Złom pochodzący z fizycznej likwidacji Zakładu Przeróbczego cz. II, cz. I, zlokalizowany w składzie surowców wtórnych SRK S.A. Oddziału KWK „Boże Dary” w Katowicach, przy ulicy Boya Żeleńskiego 95, w tym:

 

1/ złom stalowy niewsadowy klasy N-10 (kod odpadu 17 04 05), w ilości szacunkowej wynoszącej około 727,5 Mg

(przy czym nie więcej niż 20% ponad podaną ilość szacunkową),


Termin aukcji:                   03.06.2019 godz. 9.00
Cena wywoławcza:             850 zł/Mg
Wadium:                           brak
Postąpienie:                      10 zł
Numer przetargu: 2261-14/1/2019

 

2/ złom stalowy niewsadowy klasy N-7 (kod odpadu 17 04 05), w ilości szacunkowej wynoszącej około 320,00 Mg

(przy czym nie więcej niż 20% ponad podaną ilość szacunkową),


Termin aukcji:                   03.06.2019 godz. 9.45
Cena wywoławcza:             950 zł/Mg
Wadium:                           brak
Postąpienie:                      10 zł
Numer przetargu: 2261-14/2/2019

 

3/ złom stalowy niewsadowy klasy N-2 (kod odpadu 17 04 05), w ilości szacunkowej wynoszącej około 166,00 Mg

(przy czym nie więcej niż 20% ponad podaną ilość szacunkową),


Termin aukcji:                   03.06.2019 godz. 10.30
Cena wywoławcza:             900 zł/Mg
Wadium:                           brak
Postąpienie:                      10 zł
Numer przetargu: 2261-14/3/2019

 

Ewentualne cięcie elementów złomowych do wielkości transportowych, załadunek, ważenie i transport odbędą się na koszt nabywcy. Ważenie każdej odbieranej partii złomu odbywać się będzie na legalizowanej wadze towarowej wskazanej przez sprzedającego.

Rzeczywisty ciężar elementów złomowych zostanie ustalony na podstawie bezpośredniego ważenia, przy czym nie może przekraczać 20% ponad podaną ilość szacunkową. Rzeczywisty ciężar będzie podstawą do rozliczenia z odbiorcą surowców wtórnych.

Zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 7 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług, które weszła w życie od dnia 01 kwietnia 2011r., podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające złom, jeżeli dokonującym jego dostawy (sprzedaży) jest czynny podatnik VAT. W związku z powyższym Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT i z tytułu dokonania dostawy złomu:

 • dla czynnego podatnika VAT, zostanie wystawiona faktura obejmująca cenę i wartość netto sprzedawanego złomu
  z adnotacją, iż „podatek VAT rozlicza nabywca – art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług”

 • dla nabywcy nie będącego podatnikiem podatku VAT lub korzystającego ze zwolnienia z podatku VAT, Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. wystawi fakturę łącznie z podatkiem VAT wg. stawki 23%.

Dla potwierdzenia czy nabywca jest czynnym podatnikiem podatku VAT wymagane jest złożenie na przetargu zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego.

 

II. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1/ Posiadanie aktywnego konta na portalu aukcyjnym: https://aukcje-srk.coig.biz/

2/ Złożenie na portalu akcyjnym oferty wstępnej w terminie do 30.05.2019 r. do godz. 12.00 na wyżej wymienioną pozycję przetargową.

3/ W zakresie oferowanej ceny należy wpisać cenę wywoławczą podaną w niniejszym ogłoszeniu, oferty z innymi cenami niż wpisana w niniejszym ogłoszeniu będą odrzucone,

4/ Do oferty w portalu aukcyjnym należy dołączyć skany następujących dokumentów:

 1. aktualny (z ostatnich 3 miesięcy) wypis z właściwego rejestru handlowego albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz dokument, z którego wynika umocowanie do reprezentowania uczestnika przetargu jeśli nie wynika to wprost z przedstawionych dokumentów,

 2. aktualne zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

 3. aktualne (z ostatnich 3 miesięcy) zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego, że oferent jest czynnym podatnikiem podatku VAT,

 4. oświadczenie oferenta, że oferent nie posiada w stosunku do Spółki wymagalnych wierzytelności pieniężnych z jakiegokolwiek tytułu,

 5. oświadczenie, że oferent zapoznał się i akceptuje bez zastrzeżeń:

 • stan prawny i faktyczny, w tym techniczny przedmiotu przetargu,

 • postanowienia „Regulaminu postępowania przy sprzedaży surowców wtórnych pozyskanych w wyniku fizycznej likwidacji rzeczowych aktywów trwałych Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.,

 • treść ogłoszenia.

 

III. Warunki zawarcia umowy

 1. Zwycięzca aukcji w danej klasie surowców wtórnych zobowiązany jest w terminie 72 godzin od zamknięcia aukcji do złożenia w siedzibie Spółki w Biurze ds. Zagospodarowania Majątku p. 222A, w godzinach 7.00 – 14.00, oryginałów lub potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów o których mowa w pkt. 4, podpisania raportu z zakończonej aukcji, w którym zawarta jest wylicytowana cena sprzedaży surowca wtórnego oraz wpłaty kaucji gwarancyjnej w wysokości 10% wylicytowanej ceny surowców wtórnych (ilość surowców wtórnych x cena jednostkowa). Do terminu o którym mowa powyżej nie wlicza się godzin przypadających w dni wolne od pracy.

 2. Kaucja gwarancyjna określona w pkt. 1 powinna być wpłacona na następujący rachunek bankowy:
  30 1050 1230 1000 0024 1045 1583, z dokładnym oznaczeniem przedmiotu przetargu, którego wpłata dotyczy.
  Za datę wniesienia kaucji uznaje się datę wpływu środków na konto Spółki.

 3. Nie wypełnienie obowiązków o których mowa w pkt. 1 skutkuje wykluczeniem nabywcy z kolejnych przetargów na sprzedaż surowców wtórnych w okresie 6 m-cy, licząc od daty zatwierdzenia wyników aukcji przez Zarząd lub unieważnienia postępowania przetargowego przez Dyrektora Biura ds. Zagospodarowania Majątku.

 4. Kaucja gwarancyjna przepada na rzecz Spółki, jeżeli nabywca:

 • nie wpłaci całej ceny sprzedaży,

 • uchyli się od zawarcia umowy we wskazanym przez Spółkę terminie,

 • nie odbierze w określonym w umowie terminie co najmniej 80% zakupionych surowców wtórnych.

 1. Kaucja gwarancyjna jest zwracana nabywcy po całkowitym rozliczeniu umowy sprzedaży, bądź zaliczana na poczet płatności w przypadku wystąpienia nadwyżki w ilości sprzedanych surowców wtórnych.

 

IV. Postanowienia ogólne

 1. W części nieuregulowanej w niniejszym ogłoszeniu obowiązują przepisy ujęte w “Regulaminie postępowania przy sprzedaży surowców wtórnych pozyskanych w wyniku fizycznej likwidacji rzeczowych aktywów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A." który jest do wglądu w siedzibie Spółki, w siedzibie Oddziałów Spółki i na stronie internetowej www.srk.com.pl.
 2. Przetarg uznaje się za rozstrzygnięty z chwilą zatwierdzenia jego wyników w formie uchwały przez Zarząd Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz po uzyskaniu zgód innych organów Spółki, jeśli taka zgoda będzie wymagana.
 3. Nabywca surowców wtórnych jest zobowiązany zapłacić całą cenę sprzedaży najpóźniej w ostatnim dniu roboczym przed dniem wyznaczonym do zawarcia umowy. Za zapłatę ceny sprzedaży rozumie się wpływ środków na rachunek bankowy Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA. 
 4. Informacja dotycząca ochrony danych osobowych:

  1) Strony oświadczają, że znane są im przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

  2) Strony  zobowiązują się w szczególności do:

  a) przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w powierzonych przez Administratora zadaniach,

  b) zachowania w tajemnicy danych osobowych do których będę mieć dostęp w związku z wykonywaniem zadań powierzonych przez Administratora,

  c) niewykorzystywania danych osobowych w celach niezgodnych z zakresem i celem powierzonych zadań przez Administratora,

  d) zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych,

  e) ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją danych osobowych, nieuprawnionym ujawnieniem danych osobowych, nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz przetwarzaniem.

  3) Strony przyjmują do wiadomości, iż postępowanie sprzeczne z powyższymi zobowiązaniami może być uznane za naruszenie przepisów Rozporządzenia o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)

 5. Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. może odwołać lub zmienić warunki przetargu lub ogłoszenia, zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny, jak również żądać, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 705 kodeksu cywilnego, unieważnienia umowy zawartej w drodze przetargu.

 

 
Materiał pochodzi z portalu internetowego:

 

 

Szczegóły dotyczące przedmiotowego postępowania mogą się znajdować w załącznikach.

 

 

Czytany 14 razy Ostatnio zmieniany piątek, 17 maj 2019 13:50

Szukaj w przetargach

Strefa Użytkownika

Najnowsze Wiadomości

Aktualnie Gościmy

Odwiedza nas 220 gości oraz 2 użytkowników.