fbpx
piątek, 07 czerwiec 2019 11:20

Sprzedaż złomu stalowego klasy N-10, zlokalizowanego w składzie surowców wtórnych, w miejscowości Wola ul. Kopalniana 10. Wyróżniony

  Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
41-914 Bytom
ul. Strzelców Bytomskich 207
Przedmiot zamówienia/ przetargu:

Sprzedaż złomu stalowego klasy N-10, zlokalizowanego w składzie surowców wtórnych, w miejscowości Wola ul. Kopalniana 10.

Szacowana ilość złomu [Mg]:

1/ złom stalowy niewsadowy klasy N-10 (kod odpadu 17 04 05), w ilości szacunkowej wynoszącej około 1,22 Mg
     (przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową)

Województwo  Śląskie, miasto Wola
Termin składania ofert/ dokumentów:  Dokumenty, o których mowa poniżej należy przedłożyć na licytacji.
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji:

Licytacja odbędzie się w dniu: 27.06.2019 r. począwszy od godz. 12.00 w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 207, pokój 222

 


Zamawiający:

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
41-914 Bytom
ul. Strzelców Bytomskich 207

Kontakt:

Przedmiot przetargu może być oglądany w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00–14.00 do dnia: - 25.06.2019 r., po wcześniejszym ustaleniu terminu z SRK S.A. Oddział KWKCL w Dąbrowie Górniczej przy ulicy ul. Perla 10, pod numerem telefonu +48 32 707 51 20

Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerami telefonów: +48 32 35 13 300 wew. 515, 405, 260

Treść ogłoszenia:

I. Przedmiot przetargu:

Złom stalowy pochodzący z rozbiórki elektroenergetycznej linii kablowej, zdeponowany w składzie surowców wtórnych, w miejscowości Wola ul. Kopalniana 10, w tym:

 

1/ złom stalowy niewsadowy klasy N-10 (kod odpadu 17 04 05), w ilości szacunkowej wynoszącej około 1,22 Mg

(przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową),


Cena wywoławcza:            600 zł/Mg
Wadium:                            73 zł
Postąpienie:                       10 zł
Numer przetargu: 2261-12/2019

 

Ewentualne cięcie elementów złomowych do wielkości transportowych, załadunek, ważenie i transport odbędą się na koszt nabywcy. Ważenie każdej odbieranej partii złomu odbywać się będzie na legalizowanej wadze towarowej wskazanej przez sprzedającego.

Rzeczywisty ciężar elementów złomowych zostanie ustalony na podstawie bezpośredniego ważenia, przy czym nie może przekraczać 20% ponad podaną ilość szacunkową. Rzeczywisty ciężar będzie podstawą do rozliczenia z odbiorcą surowców wtórnych.

Zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 7 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług, które weszła w życie od dnia 01 kwietnia 2011r., podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające złom, jeżeli dokonującym jego dostawy (sprzedaży) jest czynny podatnik VAT. W związku z powyższym Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT i z tytułu dokonania dostawy złomu:

 • dla czynnego podatnika VAT, zostanie wystawiona faktura obejmująca cenę i wartość netto sprzedawanego złomu
  z adnotacją, iż „podatek VAT rozlicza nabywca – art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług”

 • dla nabywcy nie będącego podatnikiem podatku VAT lub korzystającego ze zwolnienia z podatku VAT, Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. wystawi fakturę łącznie z podatkiem VAT wg. stawki 23%.

Dla potwierdzenia czy nabywca jest czynnym podatnikiem podatku VAT wymagane jest złożenie na przetargu zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego.

 

II. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1/ wniesienie wadium w podanej wyżej wysokości w terminie do dnia 25.06.2019 r. przelewem na konto Spółki:
30 1050 1230 1000 0024 1045 1583, z dokładnym oznaczeniem przedmiotu przetargu na który zostało wpłacone wadium – należy wpisać nr przetargu.

Datą wniesienia wadium jest data wpływu środków na konto Spółki.

2/ okazanie członkom komisji przetargowej dowodu tożsamości,

3/ przedstawienie nw. dokumentów z przeznaczeniem do pozostawienia ich w Spółce jako załącznika do dokumentacji przetargowej (w jednym egzemplarzu dla wszystkich pozycji przetargowych, do których oferent przystępuje do przetargu):

- w przypadku podmiotów gospodarczych aktualny (z ostatnich 3-ch miesięcy) wypis z rejestru handlowego albo aktualne (z ostatnich 3-ch miesięcy) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz dokumenty, z których wynika umocowanie do reprezentowania uczestnika przetargu,

4/ przedłożenie członkom komisji podpisanego oświadczenia o tym, iż uczestnik licytacji zapoznał się i akceptuje bez zastrzeżeń:

 • stan prawny i faktyczny, w tym techniczny przedmiotu przetargu,

 • postanowienia “Regulaminu postępowania przy sprzedaży surowców wtórnych pozyskanych w wyniku fizycznej likwidacji rzeczowych aktywów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A,

 • treść “Ogłoszenia”

5/ przedłożenie członkom komisji podpisanego, poświadczonego przez głównego księgowego Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., oświadczenia że Spółka nie posiada w stosunku do oferenta wymagalnych wierzytelności pieniężnych z jakiegokolwiek tytułu ,

6/ przedłożenie członkom komisji aktualnego, podpisanego zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwienia odpadów,

7/ przedłożenie członkom komisji podpisanego zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego (o którym mowa powyżej) – z ostatnich 3-ch miesięcy.

 

Ww. dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii (kserokopie winny posiadać adnotacje „za zgodność z oryginałem”, podpisane przez osoby umocowane do reprezentowania uczestnika przetargu).


III. Postanowienia ogólne

 1. W części nieuregulowanej w niniejszym ogłoszeniu obowiązują przepisy ujęte w „“Regulaminu postępowania przy sprzedaży surowców wtórnych pozyskanych w wyniku fizycznej likwidacji rzeczowych aktywów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A." który jest do wglądu w siedzibie Spółki, w siedzibie Oddziałów Spółki i na stronie internetowej srk.com.pl.
 2. Komisja przetargowa, niezwłocznie przed wywołaniem licytacji albo po otwarciu ofert sprawdza, czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości i w wyznaczonym terminie.
 3. Wadium przepada na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. jeżeli żaden z obecnych uczestników licytacji nie zaoferuje ceny wywoławczej.
 4. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
 5. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.
 6. Wadium przepada na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, nie wpłaci całej ceny sprzedaży bądź uchyli się od zawarcia umowy we wskazanym przez Spółkę terminie.
 7. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca.
 8. Przetarg uznaje się za rozstrzygnięty z chwilą zatwierdzenia jego wyników w formie uchwały przez Zarząd Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz po uzyskaniu zgód innych organów Spółki, jeśli taka zgoda będzie wymagana.
 9. Nabywca surowców wtórnych jest zobowiązany zapłacić całą cenę sprzedaży najpóźniej w ostatnim dniu roboczym przed dniem wyznaczonym do zawarcia umowy. Za zapłatę ceny sprzedaży rozumie się wpływ środków na rachunek bankowy Spółki Restrukturyzacji Kopalń. 
 10. Informacja dotycząca ochrony danych osobowych:

  1) Strony oświadczają, że znane są im przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

  2) Strony  zobowiązują się w szczególności do:

  a) przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w powierzonych przez Administratora zadaniach,

  b) zachowania w tajemnicy danych osobowych do których będę mieć dostęp w związku z wykonywaniem zadań powierzonych przez Administratora,

  c) niewykorzystywania danych osobowych w celach niezgodnych z zakresem i celem powierzonych zadań przez Administratora,

  d) zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych,

  e) ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją danych osobowych, nieuprawnionym ujawnieniem danych osobowych, nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz przetwarzaniem.

  3) Strony przyjmują do wiadomości, iż postępowanie sprzeczne z powyższymi zobowiązaniami może być uznane za naruszenie przepisów Rozporządzenia o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)

 11. Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. może odwołać lub zmienić warunki przetargu lub ogłoszenia, zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny, jak również żądać, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 705 kodeksu cywilnego, unieważnienia umowy zawartej w drodze przetargu.

 

 
Materiał pochodzi z portalu internetowego:

 

 

Szczegóły dotyczące przedmiotowego postępowania mogą się znajdować w załącznikach.

 

 

Czytany 6 razy Ostatnio zmieniany sobota, 08 czerwiec 2019 09:42

Szukaj w przetargach

Strefa Użytkownika

Najnowsze Wiadomości

Aktualnie Gościmy

Odwiedza nas 149 gości oraz 1 użytkownik.