fbpx
piątek, 11 styczeń 2019 06:00

Sprzedaż złomu stalowego klas N-10, N-3 zlokalizowanego na składach poszczególnych pompowni Oddziału CZOK położonych w kilku miastach woj. śląskiego Wyróżniony

   Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Przedmiot zamówienia/ przetargu:

Sprzedaż złomu stalowego klas N-10, N-3 zlokalizowanego na składach poszczególnych pompowni Oddziału CZOK w Czeladzi, położonych w kilku miastach województwa śląskiego.

Szacowana ilość złomu [Mg]:

1/ złom stalowy klasy N-10, w ilości szacunkowej wynoszącej około 52,0 Mg
     (przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową)

3/ złom stalowy klasy N-3, w ilości szacunkowej wynoszącej około 16,0 Mg
     (przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową)

Województwo  Śląskie, miasta województwa śląskiego
Termin składania ofert/ dokumentów:  Dokumenty, o których mowa poniżej należy przedłożyć na licytacji.
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji:

Licytacja odbędzie się w dniu: 30.01.2019 r. począwszy od godz. 9.00 w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 207, pokój 222

 


Zamawiający:

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
41-914 Bytom
ul. Strzelców Bytomskich 207

Kontakt:

Przedmiot przetargu może być oglądany w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00–14.00 do dnia: - 28.01.2019 r., po wcześniejszym ustaleniu terminu z SRK S.A. Oddział CZOK w Czeladzi, pod numerami telefonów: +48 32 265 15 35 wew. 5822, +48 32 265 15 35 wew. 5816.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerami telefonów: +48 32 35 13 300 wew. 515, 405.

Treść ogłoszenia:

I. Przedmiot przetargu:

Sprzedaż złomu pochodzącego z bieżących prac remontowych, wymian i likwidacji, zlokalizowany w poszczególnych pompowniach Oddziału CZOK w Czeladzi, położonych w nw. miastach województwa śląskiego.

1/ złom stalowy klasy N-10, w ilości szacunkowej wynoszącej około 52,0 Mg

(przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową), w tym:

- złom stalowy mieszany z bieżących prac remontowych, wymian i likwidacji, w tym: skorodowany i zakamieniony złom po demontażu rurociągu spustowego DN250 na poziomie 690m; starego układu nagrzewnic szybu, tam izolacyjnych, parowników nagrzewnic i innych konstrukcji z szybu Jan III; skorodowane, zniszczone, zakamienione: kołowroty, prowadniki szybowe, dźwigary podporowe rurociągów; opierzenie naczyń wyciągowych; odcinki rur stalowych o różnych średnicach; siatki, kraty pomostowe i elementy stalowe z demontażu przedziału drabinowego # Jan III; elementy z wymiany zbrojenia szybu oraz elementy konstrukcji stalowych (kształtowniki różne, fragmenty blach), elementy szaf i obudów; złom powstały z demontażu sieci ciepłowniczej oraz blachy trapezowe z demontażu pokryć dachowych- ok. 17,0 Mg, miejsce składowania pompownia Dębieńsko ( # Jan III Czerwionka Leszczyny),

- złom stalowy mieszany z bieżących prac remontowych, wymian i likwidacji, w tym: skorodowane, zanieczyszczone i zakamienione odcinki rur stalowych o różnych średnicach; drobne elementy konstrukcji stalowych (blachy, kształtowniki); siatki; uszkodzone i skorodowane obudowy oraz elementy urządzeń; blachy z uszkodzonych lutnociągów - ok. 3,0 Mg, miejsce składowania pompownia Jan Kanty w Jaworznie,

- złom stalowy mieszany z bieżących prac remontowych, wymian, likwidacji w tym: zniszczone elementy konstrukcyjne z prac budowlanych prowadzonych na budynku nadszybia szybu Kolejowy I (płaskowniki, kątowniki i ceowniki częściowo zanieczyszczone betonem i cegłami); skorodowane, zakamienione i uszkodzone blachy, barierki; siatki z przedziału drabinowego; odcinki rur o różnych średnicach; fragmenty drutu zbrojeniowego z elementami gruzu; skorodowane i zniszczone odcinki lutniociągów stalowych; zużyte beczki i gaśnice; obudowy i podstawy wyłączników mocy z likwidacji rozdz. 6kV „Nr 3” oraz przetwornicy maszyny wyciągowej szybu Siemianowice III wraz z elementami izolatorów oraz osprzętu elektrycznego - ok. 8,0 Mg, miejsce składowania pompownia Siemianowice ( # Kolejowy I w Chorzowie),

- złom stalowy mieszany z bieżących prac remontowych, wymian i likwidacji w tym: blachy z wymiany połaci dachowych na budynku maszyny wyciągowej ; skorodowane, zanieczyszczone oraz zakamienione odcinki rur o różnych średnicach; prowadniki szybowe, ceowniki i blachy; siatki z przedziału drabinowego, kraty pomostowe i elementy stalowe z demontażu przedziału drabinowego; elementy maszyn i urządzeń oraz grzejniki - ok. 4,0 Mg, miejsce składowania pompownia Szombierki w Bytomiu,

- złom stalowy mieszany z bieżących prac remontowych, wymian i likwidacji w tym: skorodowane, zanieczyszczone, uszkodzone i zbędne obudowy urządzeń elektrycznych pochodzących ze zlikwidowanej rozdzielni R12b, # Staszic (m.in. obudowa rozrusznika wodnego, obudowy rozdzielnic, szafy sterownicze przetwornic, obudowy KWS, obudowy wyłączników) wraz z elementami izolatorów, bakelitu itp. części elektrycznych; zakamienione rury o różnych średnicach; skorodowane blachy, kształtowniki; siatki; drzwi stalowe; druty; obudowy górnicze; zbędne pojemniki metalowe; - ok. 8,0 Mg, miejsce składowania pompownia Pstrowski w Zabrzu (# Gigant),

- złom stalowy mieszany z likwidacji szybu Staszic, w tym: skorodowane i zanieczyszczone blachy, profile stalowe; blachy faliste i trapezowe z pokryć dachowych; obudowy urządzeń; siatki; elementy drzwi stalowych; częściowo zakamienione i skorodowane rury o różnych średnicach; dwuteowniki o długości ok. 7m zanieczyszczone gruzem betonowym; zanieczyszczone i skorodowane profile stalowe różne - ok. 5,0 Mg, miejsce składowania pompownia Pstrowski w Zabrzu (# Staszic),

- złom stalowy mieszany z bieżących prac remontowych, wymian i likwidacji, w tym: skorodowane i zbędne lutniociągi o długości od 2 do 8m; elementy wsporcze, siatki, kratownice, elementy drabin, grzejniki oraz blachy faliste z połaci dachowych pochodzące z likwidacji pompowni głębinowej „Porąbka Klimontów”; skorodowane blachy, kształtowniki; skorodowane i zanieczyszczone obudowy i elementy urządzeń; elementy różnych konstrukcji; skorodowane i zakamienione rury o różnych średnicach -ok. 7,0 Mg, miejsce składowania pompownia Saturn w Czeladzi,


Cena wywoławcza:          900 zł/Mg
Wadium:                     4.680 zł
Postąpienie:                     10 zł
Numer przetargu: 2261-33/1/2018

 

2/ złom stalowy klasy N-3 (liny), w ilości szacunkowej wynoszącej około 16,0 Mg
(przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową), w tym:

- zużyta lina stalowa nośna Ф 52 z wymiany w szybie Siemianowice III nawinięta na bęben stalowy o średnicy ok. 2m (waga bez bębna) - ok. 1,0 Mg, miejsce składowania pompownia Siemianowice # Siemianowice III w Siemianowicach Śląskich,

- zużyta lina stalowa nośna Ø 44 po likwidacji szybu Staszic, pocięta na odcinki ok.4m - ok. 5,0 Mg, miejsce składowania pompownia Pstrowski w Zabrzu ( # Staszic),

- zużyta lina stalowa płaska wyrównawcza o wym. 196x34 z wymiany #Kopernik Pompownia Powstańców Śląskich ok. 700mb (lina w jednym odcinku) – waga ok. 10,0 Mg, miejsce składowania pompownia Powstańców Śląskich # Kopernik w BytomiuCena wywoławcza:          650 zł/Mg
Wadium:                     1.040 zł
Postąpienie:                     10 zł
Numer przetargu: 2261-33/3/2018

 

Złom składowany jest na poszczególnych pompowniach Oddziału CZOK, położonych w w/w miastach województwa śląskiego i z tych miejsc będzie następował załadunek.

Ewentualne cięcie elementów złomowych do wielkości transportowych, załadunek, ważenie i transport odbędą się na koszt nabywcy.

Rzeczywisty ciężar elementów złomowych zostanie ustalony na podstawie bezpośredniego ważenia, przy czym nie może przekraczać 20% ponad podaną ilość szacunkową. Rzeczywisty ciężar będzie podstawą do rozliczenia z odbiorcą surowców wtórnych.

Zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 7 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług, które weszła w życie od dnia 01 kwietnia 2011r., podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające złom, jeżeli dokonującym jego dostawy (sprzedaży) jest czynny podatnik VAT. W związku z powyższym Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT i z tytułu dokonania dostawy złomu:

 • dla czynnego podatnika VAT, zostanie wystawiona faktura obejmująca cenę i wartość netto sprzedawanego złomu
  z adnotacją, iż „podatek VAT rozlicza nabywca – art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług”

 • dla nabywcy nie będącego podatnikiem podatku VAT lub korzystającego ze zwolnienia z podatku VAT, Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. wystawi fakturę łącznie z podatkiem VAT wg. stawki 23%.

Dla potwierdzenia czy nabywca jest czynnym podatnikiem podatku VAT wymagane jest złożenie na przetargu zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego.

 

II. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1/ wniesienie wadium w podanej wyżej wysokości w terminie do dnia 28.01.2019 r. przelewem na konto Spółki:
30 1050 1230 1000 0024 1045 1583, z dokładnym oznaczeniem przedmiotu przetargu na który zostało wpłacone wadium – należy wpisać nr przetargu.

Datą wniesienia wadium jest data wpływu środków na konto Spółki.

2/ okazanie członkom komisji przetargowej dowodu tożsamości,

3/ przedstawienie nw. dokumentów z przeznaczeniem do pozostawienia ich w Spółce jako załącznika do dokumentacji przetargowej (w jednym egzemplarzu dla wszystkich pozycji przetargowych, do których oferent przystępuje do przetargu):

- w przypadku podmiotów gospodarczych aktualny (z ostatnich 3-ch miesięcy) wypis z rejestru handlowego albo aktualne (z ostatnich 3-ch miesięcy) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz dokumenty, z których wynika umocowanie do reprezentowania uczestnika przetargu,

4/ przedłożenie członkom komisji podpisanego oświadczenia o tym, iż uczestnik licytacji zapoznał się i akceptuje bez zastrzeżeń:

 • stan prawny i faktyczny, w tym techniczny przedmiotu przetargu,

 • postanowienia “Regulaminu postępowania przy sprzedaży surowców wtórnych pozyskanych w wyniku fizycznej likwidacji rzeczowych aktywów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A,

 • treść “Ogłoszenia”

5/ przedłożenie członkom komisji podpisanego, poświadczonego przez głównego księgowego Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., oświadczenia że Spółka nie posiada w stosunku do oferenta wymagalnych wierzytelności pieniężnych z jakiegokolwiek tytułu ,

6/ przedłożenie członkom komisji aktualnego, podpisanego zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwienia odpadów,

7/ przedłożenie członkom komisji podpisanego zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego (o którym mowa powyżej) – z ostatnich 3-ch miesięcy.

 

Ww. dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii (kserokopie winny posiadać adnotacje „za zgodność z oryginałem”, podpisane przez osoby umocowane do reprezentowania uczestnika przetargu).


III. Postanowienia ogólne

 1. W części nieuregulowanej w niniejszym ogłoszeniu obowiązują przepisy ujęte w „“Regulaminu postępowania przy sprzedaży surowców wtórnych pozyskanych w wyniku fizycznej likwidacji rzeczowych aktywów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A." który jest do wglądu w siedzibie Spółki, w siedzibie Oddziałów Spółki i na stronie internetowej srk.com.pl.
 2. Komisja przetargowa, niezwłocznie przed wywołaniem licytacji albo po otwarciu ofert sprawdza, czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości i w wyznaczonym terminie.
 3. Wadium przepada na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. jeżeli żaden z obecnych uczestników licytacji nie zaoferuje ceny wywoławczej.
 4. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
 5. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.
 6. Wadium przepada na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, nie wpłaci całej ceny sprzedaży bądź uchyli się od zawarcia umowy we wskazanym przez Spółkę terminie.
 7. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca.
 8. Przetarg uznaje się za rozstrzygnięty z chwilą zatwierdzenia jego wyników w formie uchwały przez Zarząd Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz po uzyskaniu zgód innych organów Spółki, jeśli taka zgoda będzie wymagana.
 9. Nabywca surowców wtórnych jest zobowiązany zapłacić całą cenę sprzedaży najpóźniej w ostatnim dniu roboczym przed dniem wyznaczonym do zawarcia umowy. Za zapłatę ceny sprzedaży rozumie się wpływ środków na rachunek bankowy Spółki Restrukturyzacji Kopalń. 
 10. Informacja dotycząca ochrony danych osobowych:

  1) Strony oświadczają, że znane są im przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

  2) Strony  zobowiązują się w szczególności do:

  a) przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w powierzonych przez Administratora zadaniach,

  b) zachowania w tajemnicy danych osobowych do których będę mieć dostęp w związku z wykonywaniem zadań powierzonych przez Administratora,

  c) niewykorzystywania danych osobowych w celach niezgodnych z zakresem i celem powierzonych zadań przez Administratora,

  d) zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych,

  e) ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją danych osobowych, nieuprawnionym ujawnieniem danych osobowych, nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz przetwarzaniem.

  3) Strony przyjmują do wiadomości, iż postępowanie sprzeczne z powyższymi zobowiązaniami może być uznane za naruszenie przepisów Rozporządzenia o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)

 11. Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. może odwołać lub zmienić warunki przetargu lub ogłoszenia, zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny, jak również żądać, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 705 kodeksu cywilnego, unieważnienia umowy zawartej w drodze przetargu.

 

 
Materiał pochodzi z portalu internetowego:

 

 

Szczegóły dotyczące przedmiotowego postępowania mogą się znajdować w załącznikach.

 

 

Czytany 36 razy Ostatnio zmieniany piątek, 11 styczeń 2019 12:36

Szukaj w przetargach

Strefa Użytkownika

Najnowsze Wiadomości

Aktualnie Gościmy

Odwiedza nas 521 gości oraz 4 użytkowników.