środa, 30 maj 2018 12:00

Sprzedaż złomu stalowego niewsadowego klasy N-10 pochodzącego z Oddziału KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu Zdroju Wyróżniony

   Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Przedmiot zamówienia/ przetargu:

Sprzedaż złomu stalowego niewsadowego klasy N-10 pochodzącego z Oddziału KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu Zdroju

Szacowana ilość złomu [Mg]:

złom stalowy niewsadowy klasy N-10, w ilości szacunkowej wynoszącej około 297 ton  (przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową) 

Województwo  Śląskie
Miasto:  Jastrzębie Zdrój
Termin składania ofert/ dokumentów:  Dokumenty, o których mowa poniżej należy przedłożyć na licytacji.
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji:

Licytacja odbędzie się w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 207, pokój 222:

w dniu 15.06.2018 r. o godz. 10.00

 


Zamawiający:

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
41-914 Bytom
ul. Strzelców Bytomskich 207

Kontakt:

Tel. 32 479 47 55;  32 479 47 45; 32 479 47 36

Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerami telefonów : 32 35 13 361; 32 13 300 wew. 515

Przedmiot zamówienia (opis):

Sprzedaż złomu stalowego pochodzącego z Oddziału KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu Zdroju, obejmującego :

złom stalowy niewsadowy klasy N-10, w ilości szacunkowej wynoszącej około 297 ton (przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową) w tym: blachy trapezowe, drobne elementy konstrukcji stalowych, elementy konstrukcyjne kratownic dachowych.

Cena wywoławcza 975 zł/tonę
Wadium 28 958 zł 
Postąpienie 10 zł
Nr przetargu: 2261-7/2018

Złom stalowy niewsadowy zlokalizowany na składzie Oddziału KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu Zdroju przy ulicy Górniczej 1

Ewentualne cięcie elementów złomowych do wielkości transportowych, załadunek, ważenie i transport odbędą się na koszt nabywcy.

Rzeczywisty ciężar elementów złomowych zostanie ustalony na podstawie bezpośredniego ważenia, przy czym nie może przekraczać 20% ponad podaną ilość szacunkową. Rzeczywisty ciężar będzie podstawą do rozliczenia z odbiorcą surowców wtórnych.

Zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 7 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług, które weszła w życie od dnia 01 kwietnia 2011 r., podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające złom, jeżeli dokonującym jego dostawy (sprzedaży) jest czynny podatnik VAT. W związku z powyższym Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT i z tytułu dokonania dostawy złomu:

 • dla czynnego podatnika VAT, zostanie wystawiona faktura obejmująca cenę i wartość netto sprzedawanego złomu z adnotacją, iż „podatek VAT rozlicza nabywca – art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy  o podatku  od towarów i usług”
 • dla nabywcy nie będącego podatnikiem podatku VAT lub korzystającego ze zwolnienia   z podatku VAT, Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. wystawi fakturę łącznie  z podatkiem VAT   wg. stawki 23%.

Dla potwierdzenia czy nabywca jest czynnym podatnikiem podatku VAT wymagane jest  złożenie  na przetargu  zaświadczenia z  właściwego  Urzędu Skarbowego.

Forma składania ofert:

 Przetarg w trybie publicznej licytacji na sprzedaż złomu :

Sposób składania ofert/ dokumentów: Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1/ wniesienie wadium w podanej wyżej wysokości w terminie do dnia 13.06.2018 r. przelewem na konto Spółki:
30 1050 1230 1000 0024 1045 1583, z dokładnym oznaczeniem przedmiotu przetargu na który zostało wpłacone wadium – należy wpisać nr przetargu.

Datą wniesienia wadium jest data wpływu środków na konto Spółki.

2/ okazanie członkom komisji przetargowej dowodu tożsamości,

3/ przedstawienie nw. dokumentów z przeznaczeniem do pozostawienia ich w Spółce jako załącznika do dokumentacji przetargowej (w jednym egzemplarzu dla wszystkich pozycji przetargowych, do których oferent przystępuje do przetargu):

- w przypadku podmiotów gospodarczych aktualny (z ostatnich 3-ch miesięcy) wypis z rejestru handlowego albo aktualne (z ostatnich 3-ch miesięcy) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz dokumenty, z których wynika umocowanie do reprezentowania uczestnika przetargu,

4/ przedłożenie członkom komisji podpisanego oświadczenia o tym, iż uczestnik licytacji zapoznał się i akceptuje bez zastrzeżeń:

 • stan prawny i faktyczny, w tym techniczny przedmiotu przetargu,

 • postanowienia “Regulaminu postępowania przy sprzedaży surowców wtórnych pozyskanych w wyniku fizycznej likwidacji rzeczowych aktywów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A,

 • treść “Ogłoszenia”

5/ przedłożenie członkom komisji podpisanego, poświadczonego przez głównego księgowego Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., oświadczenia że Spółka nie posiada w stosunku do oferenta wymagalnych wierzytelności pieniężnych z jakiegokolwiek tytułu ,

6/ przedłożenie członkom komisji aktualnego, podpisanego zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwienia odpadów,

7/ przedłożenie członkom komisji podpisanego zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego (o którym mowa powyżej) – z ostatnich 3-ch miesięcy.


Ww. dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii ( kserokopie winny posiadać adnotacje „za zgodność z oryginałem”, podpisane przez osoby umocowane do reprezentowania uczestnika przetargu).

Postanowienia ogólne:

 1. W części nieuregulowanej w niniejszym ogłoszeniu obowiązują przepisy ujęte w „Regulaminie postępowania przy sprzedaży surowców wtórnych pozyskanych w wyniku fizycznej likwidacji rzeczowych aktywów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.”, który jest do wglądu w siedzibie Spółki, w siedzibie Oddziałów Spółki i na stronie internetowej www.srk.com.pl.

 2. Komisja przetargowa, niezwłocznie przed wywołaniem licytacji albo po otwarciu ofert sprawdza, czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości i w wyznaczonym terminie.

 3. Wadium przepada na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. jeżeli żaden z obecnych uczestników licytacji nie zaoferuje ceny wywoławczej.

 4. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.

 5. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.

 6. Wadium przepada na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, nie wpłaci całej ceny sprzedaży bądź uchyli się od zawarcia umowy we wskazanym przez Spółkę terminie.

 7. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca.

 8. Przetarg uznaje się za rozstrzygnięty z chwilą zatwierdzenia jego wyników w formie uchwały przez Zarząd Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz po uzyskaniu zgód innych organów Spółki, jeśli taka zgoda będzie wymagana.

 9. Nabywca surowców wtórnych jest zobowiązany zapłacić całą cenę sprzedaży najpóźniej w ostatnim dniu roboczym przed dniem wyznaczonym do zawarcia umowy. Za zapłatę ceny sprzedaży rozumie się wpływ środków na rachunek bankowy Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

 10. Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. może odwołać lub zmienić warunki przetargu lub ogłoszenia, zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny, jak również żądać, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 705 kodeksu cywilnego, unieważnienia umowy zawartej w drodze przetargu.

Wadium:

 Wadium   28 958 zł       Nr przetargu 2261-7/2018

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy zamawiającego nr: 30 1050 1230 1000 0024 1045 1583

Wniesienie wadium w podanej wyżej wysokości w terminie do dnia  13.06.2018 r. przelewem na konto Spółki: z dokładnym oznaczeniem przedmiotu przetargu, na który zostało wpłacone wadium - należy wpisać nr przetargu.

Wadium przepada na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. jeżeli żaden z obecnych uczestników licytacji nie zaoferuje ceny wywoławczej.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.

Uwagi:

Przedmiot przetargu może być oglądany w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00–14.00 do dnia: 13.06.2018r., po wcześniejszym ustaleniu terminu z SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu Zdroju przy ulicy Górniczej 1, pod numerami telefonów 32 479-47-55, 32 479-47-45, 32 479-47-36.

 
Materiał pochodzi z portalu internetowego:

 

 

Szczegóły dotyczące przedmiotowego postępowania mogą się znajdować w załącznikach.

 

 

Czytany 67 razy Ostatnio zmieniany środa, 30 maj 2018 12:53

Szukaj w przetargach

Strefa Użytkownika

Najnowsze Wiadomości

 • 10 MAJ - Dzień Złomiarza
  10 MAJ - Dzień Złomiarza Wszystkim pracownikom firm złomowych oraz firm komunalnych życzymy Wszystkiego Najlepszego! Oficjalnie w dniu dzisiejszym obchodzimy święto pracownika firmy komunalnej, ale chyba nic nie stoi na przeszkodzie aby ten dzień był również DNIEM ZŁOMIARZA.
  Napisano czwartek, 10 maj 2018 08:00
  Etykiety: dzień złomiarza
  Czytaj dalej...
 • Napad na pociąg przewożący złom
  Napad na pociąg przewożący złom Scena niczym z "dzikiego zachodu" - na szlaku kolejowym Nakło Śląskie - Tarnowskie Góry, 24-latek próbował okraść skład towarowy przewożący złom.
  Napisano wtorek, 06 luty 2018 14:51 Czytaj dalej...
 • Darmowy dostęp do ofert i przetargów
  Darmowy dostęp do ofert i przetargów Zacznij bezpłatny miesiąc z naszym portalem. Tylko teraz otrzymasz bezpłatny dostęp do wszystkich ofert i przetargów zamieszczanych w naszym portalu oraz możliwość kontynuacji abonamentu na preferencyjnych warunkach.
  Napisano wtorek, 02 styczeń 2018 23:10 Czytaj dalej...
 • Złomowa hossa. Jest świetnie ale może być lepiej...
  Złomowa hossa. Jest świetnie ale może być lepiej... Ostatni rok na rynku surowców określić można śmiało mianem „rynku złomiarza”, gdyż to właśnie na tym paradoksalnie rdzawym polu globalnej gospodarki, obserwujemy nieustającą monotonię sukcesu w wyniku dynamicznych wzrostów.
  Napisano poniedziałek, 28 sierpień 2017 17:25 Czytaj dalej...
 • Surowe wyroki sądów w sprawie wyłudzeń VAT
  Surowe wyroki sądów w sprawie wyłudzeń VAT Podatnicy, którzy mieli pecha i trafili na oszustów podatkowych, nie tylko muszą się liczyć ze zdecydowaną reakcją fiskusa, ale coraz trudniej będzie im też wykazać, że dochowali należytej staranności i świadomie nie uczestniczyli w oszustwie. Świadczy o tym jedno z ostatnich orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sąd mianowicie stwierdził, że samo wprowadzenie zasad chroniących przed nierzetelnymi kontrahentami to za mało, by uniknąć negatywnych konsekwencji w VAT.
  Napisano poniedziałek, 28 sierpień 2017 06:01 Czytaj dalej...

Aktualnie Gościmy

Odwiedza nas 134 gości oraz 0 użytkowników.