czwartek, 01 luty 2018 08:00

Sprzedaż złomu, pochodzącego z bieżącej likwidacji zakładu górniczego KWK „Mysłowice”, w Mysłowicach Wyróżniony

   Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Przedmiot zamówienia/ przetargu:

Sprzedaż złomu, pochodzącego z bieżącej likwidacji zakładu górniczego KWK Mysłowice w Mysłowicach

Szacowana ilość złomu [Mg]:

złom stalowy klasy N-10, w ilości szacunkowej wynoszącej około 160 Mg
(przy czym nie więcej niż 20% ponad podaną ilość szacunkową)

Województwo:  Śląskie
Miasto:  Mysłowice
Termin składania ofert/ dokumentów:  Dokumenty, o których mowa poniżej należy przedłożyć na licytacji.
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji:

Licytacja  odbędzie się w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 207, pokój 222:

w dniu 21.02.2018 r. począwszy od godz. 10.00

 


Zamawiający:

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
41-914 Bytom
ul. Strzelców Bytomskich 207

Kontakt:

Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerami telefonów : 32 35-13-361, 35-13-362, 32 35 13 300 wew. 515

Przedmiot zamówienia (opis):

Sprzedaż złomu, pochodzącego z bieżącej likwidacji zakładu górniczego KWK Mysłowice, w Mysłowicach tj.
złom stalowy klasy N-10, w ilości szacunkowej wynoszącej około 160 Mg (przy czym nie więcej niż 20% ponad podaną ilość szacunkową)

Cena wywoławcza 960 zł/Mg
Wadium 15.360 zł
Postąpienie 10 zł
Nr wadium NM/złom/21.02.2018

Złom jest składowany na terenie SRK S.A. Oddział KWK „Mysłowice” w Mysłowicach, przy ulicy Świerczyny 3

Ewentualne cięcie elementów złomowych do wielkości transportowych, załadunek, ważenie i transport odbędą się na koszt nabywcy.

Sprzedaż złomu nastąpi zgodnie z “Instrukcją sprzedaży surowców wtórnych pochodzących  z likwidowanych obiektów, budowli, maszyn i urządzeń Oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.”

Rzeczywisty ciężar elementów złomowych zostanie ustalony na podstawie bezpośredniego ważenia, przy czym nie może przekraczać 20% ponad podaną ilość szacunkową. Rzeczywisty ciężar będzie podstawą do rozliczenia z odbiorcą surowców wtórnych.

Zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 7 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług, które weszła w życie od dnia 01 kwietnia 2011 r., podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające złom, jeżeli dokonującym jego dostawy (sprzedaży) jest czynny podatnik VAT. W związku z powyższym Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT i z tytułu dokonania dostawy złomu:

 • dla czynnego podatnika VAT, zostanie wystawiona faktura obejmująca cenę i wartość netto sprzedawanego złomu z adnotacją, iż „podatek VAT rozlicza nabywca – art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy  o podatku  od towarów i usług”
 • dla nabywcy nie będącego podatnikiem podatku VAT lub korzystającego ze zwolnienia   z podatku VAT, Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. wystawi fakturę łącznie  z podatkiem VAT   wg. stawki 23%.

Dla potwierdzenia czy nabywca jest czynnym podatnikiem podatku VAT wymagane jest  złożenie  na przetargu  zaświadczenia z  właściwego  Urzędu Skarbowego.

W przypadku gdy uczestnik licytacji, którego oferta  została  wybrana  nie uiści całej ceny sprzedaży w terminie określonym przez komisję przetargową lub uchyli się od  zawarcia umowy, traci prawa  wynikające z  przybicia, a wpłacone przez niego wadium przepada na rzecz Spółki.

Uczestnik licytacji, którego oferta została wybrana jest zobowiązany do zapłaty całej ceny sprzedaży przed zawarciem umowy sprzedaży w terminie  do 14 dni licząc od dnia podjęcia przez Zarząd uchwały  w sprawie zatwierdzenia wyników.

W uzasadnionych przypadkach, na wniosek uczestnika licytacji, którego oferta została wybrana Zarząd Spółki może wyrazić zgodę na zmianę terminu, o którym mowa powyżej.

W części nieuregulowanej w niniejszym ogłoszeniu obowiązują przepisy ujęte w „Regulaminie sprzedaży oraz oddawania mienia  Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. do odpłatnego korzystania innym podmiotom z wyjątkiem sprzedaży nieruchomości” i „Instrukcji sprzedaży surowców wtórnych pochodzących  z likwidowanych obiektów, budowli, maszyn i urządzeń Oddziałów Spółki Restrukturyzacji   Kopalń    S.A.”, które są do wglądu  w siedzibie Spółki,  na Oddziałach Spółki, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 800–1400 do dnia 19.02.2018r.  oraz na stronie internetowej www.srk.com.pl

Wynik przetargu zatwierdza Zarząd Spółki w formie uchwały.

Ceny wywoławcze składników majątku objętych przetargiem nie zawierają  podatku od towarów i usług.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. może odstąpić od przetargu, unieważnić przetarg bez podania przyczyny odwołać lub zmienić warunki przetargu lub obwieszczenie o przetargu, zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert, jak również żądać, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 705 kodeksu cywilnego, unieważnienia umowy zawartej w drodze przetargu.

Forma składania ofert:

 Przetarg w trybie publicznej licytacji na sprzedaż złomu :

Miejsce i sposób składania ofert/ dokumentów:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1/ wniesienie wadium w terminie do dnia 19.02.2018 r. przelewem na konto Spółki:

30 1050 1230 1000 0024 1045 1583, z dokładnym oznaczeniem przedmiotu przetargu na który zostało wpłacone wadium – dla pozycji przetargowej, dla której zostało wpłacone wadium należy wpisać Nr wadium (datą wniesienia wadium jest data wpływu środków na konto Spółki),

2/ okazanie członkom komisji przetargowej dowodu tożsamości,

3/przedstawienie nw. dokumentów z przeznaczeniem do pozostawienia ich w Spółce jako załącznika do dokumentacji przetargowej (w jednym egzemplarzu dla wszystkich pozycji przetargowych, do których oferent przystępuje do przetargu):

- w przypadku podmiotów gospodarczych aktualny (z ostatnich 3-ch miesięcy) wypis z rejestru handlowego albo aktualne (z ostatnich 3-ch miesięcy) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz dokumenty, z których wynika umocowanie do reprezentowania uczestnika przetargu,

4/ przedłożenie członkom komisji podpisanego oświadczenia o tym, iż uczestnik licytacji zapoznał się i akceptuje bez zastrzeżeń :

 • stan prawny i faktyczny, w tym techniczny przedmiotu przetargu,

 • postanowienia “Regulaminu sprzedaży oraz oddawania mienia Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A do odpłatnego korzystania innym podmiotom z wyjątkiem sprzedaży nieruchomości.”,

 • treść “Obwieszczenia szczegółowego”

 • Instrukcję sprzedaży surowców wtórnych pochodzących z likwidowanych obiektów, budowli, maszyn i urządzeń Oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.”

5/ przedłożenie członkom komisji podpisanego, poświadczonego przez głównego księgowego Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., oświadczenia że Spółka nie posiada w stosunku do oferenta wymagalnych wierzytelności pieniężnych z jakiegokolwiek tytułu,

6/ przedłożenie członkom komisji aktualnego, podpisanego zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwienia odpadów,

7/ przedłożenie członkom komisji podpisanego zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego (o którym mowa powyżej) z ostatnich 3-ch miesięcy potwierdzającego, iż nabywca jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

Ww. dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii ( kserokopie winny posiadać adnotacje „ za zgodność z oryginałem”, podpisane przez osoby umocowane do reprezentowania uczestnika przetargu). 

Wadium:

Wadium 15.360 zł  Nr wadium NM/złom/21.02.2018

 
Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy zamawiającego nr : 30 1050 1230 1000 0024 1045 1583

Wniesienie wadium w podanej wyżej wysokości w terminie do dnia  19.02.2018 r. przelewem na konto Spółki: z dokładnym oznaczeniem przedmiotu przetargu, na który zostało wpłacone wadium – dla pozycji przetargowej, dla której zostało wpłacone wadium należy wpisać Nr wadium (datą wniesienia wadium jest data wpływu środków na konto Spółki),

Wadium przepada na rzecz Spółki w przypadku jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej.

Wadium wniesione przez uczestników licytacji, których oferty nie zostaną wybrane zostanie zwrócone niezwłocznie po zatwierdzeniu wyników przetargu przez Zarząd Spółki w formie uchwały. Wniesienie wadium oznacza, że uczestnik licytacji zapoznał się z treścią „Regulaminu sprzedaży oraz oddawania mienia Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. do odpłatnego korzystania innym podmiotom z wyjątkiem sprzedaży nieruchomości” i “Instrukcji sprzedaży surowców wtórnych pochodzących z likwidowanych obiektów, budowli, maszyn i urządzeń Oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.” i akceptuje ich postanowienia bez zastrzeżeń oraz że uczestnik przetargu zapoznał się i akceptuje bez zastrzeżeń stan prawny i faktyczny, w tym techniczny przedmiotu przetargu.

Wadium złożone przez oferenta, którego oferta zostanie wybrana zostanie zaliczona na poczet ceny sprzedaży - co będzie potwierdzone wystawieniem faktury zaliczkowej.

Uwagi:

Przedmiot przetargu może być oglądany w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00–14:00 do dnia: - 19.02.2018 r., po wcześniejszym ustaleniu terminu z Oddziałem KWK „Mysłowice” w Mysłowicach przy ulicy Świerczyny 3, pod numerem telefonu (32) 420 85 70, (32) 420 85 40.

 
Materiał pochodzi z portalu internetowego:

 

 

Szczegóły dotyczące przedmiotowego postępowania mogą się znajdować w załącznikach.

 

 

Czytany 233 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 01 luty 2018 08:04

Szukaj w przetargach

Strefa Użytkownika

Najnowsze Wiadomości

 • Napad na pociąg przewożący złom
  Napad na pociąg przewożący złom Scena niczym z "dzikiego zachodu" - na szlaku kolejowym Nakło Śląskie - Tarnowskie Góry, 24-latek próbował okraść skład towarowy przewożący złom.
  Napisano wtorek, 06 luty 2018 14:51 Czytaj dalej...
 • Darmowy dostęp do ofert i przetargów
  Darmowy dostęp do ofert i przetargów Zacznij bezpłatny miesiąc z naszym portalem. Tylko teraz otrzymasz bezpłatny dostęp do wszystkich ofert i przetargów zamieszczanych w naszym portalu oraz możliwość kontynuacji abonamentu na preferencyjnych warunkach.
  Napisano wtorek, 02 styczeń 2018 23:10 Czytaj dalej...
 • Złomowa hossa. Jest świetnie ale może być lepiej...
  Złomowa hossa. Jest świetnie ale może być lepiej... Ostatni rok na rynku surowców określić można śmiało mianem „rynku złomiarza”, gdyż to właśnie na tym paradoksalnie rdzawym polu globalnej gospodarki, obserwujemy nieustającą monotonię sukcesu w wyniku dynamicznych wzrostów.
  Napisano poniedziałek, 28 sierpień 2017 17:25 Czytaj dalej...
 • Surowe wyroki sądów w sprawie wyłudzeń VAT
  Surowe wyroki sądów w sprawie wyłudzeń VAT Podatnicy, którzy mieli pecha i trafili na oszustów podatkowych, nie tylko muszą się liczyć ze zdecydowaną reakcją fiskusa, ale coraz trudniej będzie im też wykazać, że dochowali należytej staranności i świadomie nie uczestniczyli w oszustwie. Świadczy o tym jedno z ostatnich orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sąd mianowicie stwierdził, że samo wprowadzenie zasad chroniących przed nierzetelnymi kontrahentami to za mało, by uniknąć negatywnych konsekwencji w VAT.
  Napisano poniedziałek, 28 sierpień 2017 06:01 Czytaj dalej...
 • Bezpieczne korzystanie z naszego portalu. Wprowadziliśmy certyfikat bezpieczeństwa SSL!
  Bezpieczne korzystanie z naszego portalu. Wprowadziliśmy certyfikat bezpieczeństwa SSL! Miło nam poinformować, że w lipcu 2017 w naszym portalu www.zlom.info.pl wprowadziliśmy certyfikat bezpieczeństwa SSL. Dzięki niemu wszystkie Państwa dane, pozostawiane przy składaniu zamówień będą szyfrowane. Korzystając z naszego portalu możecie mieć pewność, że żadne dane nie zostaną przechwycone przez osoby postronne i nie trafią w niepowołane ręce.
  Napisano wtorek, 04 lipiec 2017 16:01
  Etykiety: certyfikat SSL
  Czytaj dalej...

Aktualnie Gościmy

Odwiedza nas 129 gości oraz 2 użytkowników.