poniedziałek, 02 październik 2017 09:32

Sprzedaż złomu, uzyskanego z likwidacji obiektów i urządzeń pochodzących z Oddziału w Bytomiu KWK „Centrum” Wyróżniony

   Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Przedmiot zamówienia/ przetargu:

Sprzedaż złomu, uzyskanego z  likwidacji obiektów i urządzeń pochodzących z Oddziału w Bytomiu KWK „Centrum”

Szacowana ilość złomu [Mg]:

1/ złom stalowy niewsadowy klasy N-3, w ilości szacunkowej wynoszącej około 50 Mg, 
(przy czym nie więcej niż 20% ponad podaną ilość szacunkową)

 

2/ złom stalowy niewsadowy klasy N-10, w ilości szacunkowej wynoszącej około 400 Mg 
(przy czym nie więcej niż 20% ponad podaną ilość szacunkową)

 

3/ złom silnikowy, w ilości szacunkowej wynoszącej około 25 Mg,
(przy czym nie więcej niż 20% ponad podaną ilość szacunkową)

 

4/ złom transformatorowy, w ilości szacunkowej wynoszącej około 29 Mg
(przy czym nie więcej niż 20% ponad podaną ilość szacunkową) 

Województwo:  Śląskie
Miasto:  Bytom
Termin składania ofert/ dokumentów:  Dokumenty, o których mowa poniżej należy przedłożyć na licytacji.
Termin otwarcia ofert, aukcji lub licytacji:

Licytacje dla zadań 1,2,3,4 odbędą się w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 207, pokój 222:

w dniu 18.10.2017 r. począwszy od godz. 9.00

 


Zamawiający:

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
41-914 Bytom
ul. Strzelców Bytomskich 207

Kontakt:

Tel. 32 438 91 41 i 32 438 91 41

dodatkowych informacji można uzyskać pod numerami telefonów : 32 3513 361; 32 3513 362; 32 3513 300 wew. 515

Przedmiot zamówienia (opis):

Sprzedaż złomu pochodzącego z likwidacji obiektów i urządzeń pochodzących z Oddziału w Bytomiu KWK „Centrum”, w tym :

1/ złom stalowy niewsadowy klasy N-3, w ilości szacunkowej wynoszącej około 50 Mg, 
(przy czym nie więcej niż 20% ponad podaną ilość szacunkową)

Cena wywoławcza: 710 zł/Mg
Wadium 3.550 zł 
Postąpienie 10 zł

Nr wadium NM/1/18.10.2017

 

2/ złom stalowy niewsadowy klasy N-10, w ilości szacunkowej wynoszącej około 400 Mg 
(przy czym nie więcej niż 20% ponad podaną ilość szacunkową)

Cena wywoławcza: 960 zł/Mg 
Wadium 38.400 zł 
Postąpienie 10 zł

Nr wadium NM/2/18.10.2017

 

3/ złom silnikowy, w ilości szacunkowej wynoszącej około 25 Mg,
(przy czym nie więcej niż 20% ponad podaną ilość szacunkową)

Cena wywoławcza: 1.500 zł/Mg 
Wadium 3.750 zł 
Postąpienie 20 zł

Nr wadium NM/3/18.10.2017

 

4/ złom transformatorowy, w ilości szacunkowej wynoszącej około 29 Mg
(przy czym nie więcej niż 20% ponad podaną ilość szacunkową) 

Cena wywoławcza 1.500 zł/Mg
Wadium 4.350 zł
Postąpienie 20 zł

Nr wadium NM/4/18.10.2017

 

Złom jest składowany na terenie Oddziału SRK S.A. KWK „Centrum” w Bytomiu, przy ulicy Łużyckiej 7.

Ewentualne cięcie elementów złomowych do wielkości transportowych, załadunek, ważenie i transport odbędą się na koszt nabywcy.

Sprzedaż złomu nastąpi zgodnie z “Instrukcją sprzedaży surowców wtórnych pochodzących  z likwidowanych obiektów, budowli, maszyn i urządzeń Oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.”

Rzeczywisty ciężar elementów złomowych zostanie ustalony na podstawie bezpośredniego ważenia, przy czym nie może przekraczać 20% ponad podaną ilość szacunkową. Rzeczywisty ciężar będzie podstawą do rozliczenia z odbiorcą surowców wtórnych.

Zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 7 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług, które weszła w życie od dnia 01 kwietnia 2011 r., podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające złom, jeżeli dokonującym jego dostawy (sprzedaży) jest czynny podatnik VAT.

W związku z powyższym Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT i z tytułu dokonania dostawy złomu:

 • dla czynnego podatnika VAT, zostanie wystawiona faktura obejmująca cenę i wartość netto sprzedawanego złomu z adnotacją, iż „podatek VAT rozlicza nabywca – art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy  o podatku  od towarów i usług”
 • dla nabywcy nie będącego podatnikiem podatku VAT lub korzystającego ze zwolnienia   z podatku VAT, Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. wystawi fakturę łącznie  z podatkiem VAT   wg. stawki 23%.

Dla potwierdzenia czy nabywca jest czynnym podatnikiem podatku VAT wymagane jest  złożenie  na przetargu  zaświadczenia z  właściwego  Urzędu Skarbowego.

Oferent zobowiązany jest do zapoznania się z treścią :

 • Regulaminu sprzedaży oraz oddawania mienia Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A do
  odpłatnego korzystania innym podmiotom z wyjątkiem  sprzedaży nieruchomości.,
 • Obwieszczenia szczegółowego
 • Instrukcji sprzedaży surowców wtórnych pochodzących z likwidowanych obiektów, budowli, maszyn i urządzeń Oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. które są do wglądu w siedzibie Spółki, w siedzibie Oddziału KWK Mysłowice w Mysłowicach, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od  8:00 - 14:00 do dnia 16.10.2017 r. oraz na stronie internetowej www.srk.com.pl

W przypadku gdy uczestnik licytacji, którego oferta  została  wybrana  nie uiści całej ceny sprzedaży w terminie określonym przez komisję przetargową lub uchyli się od  zawarcia umowy, traci prawa  wynikające z  przybicia, a wpłacone przez niego wadium przepada na rzecz Spółki.

Uczestnik licytacji, którego oferta została wybrana jest zobowiązany do zapłaty całej ceny sprzedaży przed zawarciem umowy sprzedaży w terminie  do 14 dni licząc od dnia podjęcia przez Zarząd uchwały  w sprawie zatwierdzenia wyników.

W uzasadnionych przypadkach, na wniosek uczestnika licytacji, którego oferta została wybrana Zarząd Spółki może wyrazić zgodę na zmianę terminu, o którym mowa powyżej.

W części nieuregulowanej w niniejszym ogłoszeniu obowiązują przepisy ujęte w „Regulaminie sprzedaży oraz oddawania mienia  Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. do odpłatnego korzystania innym podmiotom z wyjątkiem sprzedaży nieruchomości” i „Instrukcji sprzedaży surowców wtórnych pochodzących  z likwidowanych obiektów, budowli, maszyn i urządzeń Oddziałów Spółki Restrukturyzacji   Kopalń    S.A.”, które są do wglądu  w siedzibie Spółki,  na Oddziałach Spółki, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 800–1400 do dnia 16.10.2017r.  oraz na stronie internetowej www.srk.com.pl

Wynik przetargu zatwierdza Zarząd Spółki w formie uchwały.

Ceny wywoławcze składników majątku objętych przetargiem nie zawierają  podatku od towarów   i usług.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. może odstąpić od przetargu, unieważnić przetarg bez podania przyczyny odwołać lub zmienić warunki przetargu lub obwieszczenie o przetargu, zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert, jak również żądać, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 705 kodeksu cywilnego, unieważnienia umowy zawartej w drodze przetargu.

Forma składania ofert:

 Przetarg w trybie publicznej licytacji na sprzedaż złomu :

Miejsce i sposób składania ofert/ dokumentów:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1/ wniesienie wadium w podanej wyżej wysokości w terminie do dnia 16.10.2017 r. przelewem na konto Spółki:

30 1050 1230 1000 0024 1045 1583, z dokładnym oznaczeniem przedmiotu przetargu na który zostało wpłacone wadium – dla pozycji przetargowej, dla której zostało wpłacone wadium należy wpisać Nr wadium (datą wniesienia wadium jest data wpływu środków na konto Spółki),

2/ okazanie członkom komisji przetargowej dowodu tożsamości,

3/przedstawienie nw. dokumentów z przeznaczeniem do pozostawienia ich w Spółce jako załącznika do dokumentacji przetargowej :

- w przypadku podmiotów gospodarczych aktualny (z ostatnich 3-ch miesięcy) wypis z rejestru handlowego albo aktualne (z ostatnich 3-ch miesięcy) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz dokumenty, z których wynika umocowanie do reprezentowania uczestnika przetargu,

4/ przedłożenie członkom komisji podpisanego oświadczenia o tym, iż uczestnik licytacji zapoznał się i akceptuje bez zastrzeżeń :

 • stan prawny i faktyczny, w tym techniczny przedmiotu przetargu,

 • postanowienia “Regulaminu sprzedaży oraz oddawania mienia Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A do
  odpłatnego korzystania innym podmiotom z wyjątkiem sprzedaży nieruchomości.”,

 • treść “Obwieszczenia szczegółowego”

 • Instrukcję sprzedaży surowców wtórnych pochodzących z likwidowanych obiektów, budowli, maszyn
  i urządzeń Oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.”

5/ przedłożenie członkom komisji podpisanego, poświadczonego przez głównego księgowego Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., oświadczenia że Spółka nie posiada w stosunku do oferenta wymagalnych wierzytelności pieniężnych z jakiegokolwiek tytułu ,

6/ przedłożenie członkom komisji aktualnego, podpisanego zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwienia odpadów,

7/ przedłożenie członkom komisji podpisanego zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego wyżej) z ostatnich 3-ch miesięcy potwierdzającego iż nabywca jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

Ww. dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii ( kserokopie winny posiadać adnotacje „ za zgodność z oryginałem”, podpisane przez osoby umocowane do reprezentowania uczestnika przetargu). 

Wadium:

1/ Wadium   3.550 zł   Nr wadium NM/1/18.10.2017

2/ Wadium 38.400 zł   Nr wadium NM/2/18.10.2017

3/ Wadium   3.750 zł   Nr wadium NM/3/18.10.2017

4/ Wadium   4.350 zł   Nr wadium NM/4/18.10.2017


Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy zamawiającego nr : 30 1050 1230 1000 0024 1045 1583

Wniesienie wadium w podanej wyżej wysokości w terminie do dnia  16.10.2017 r.  przelewem na konto Spółki: z dokładnym oznaczeniem przedmiotu przetargu, na który zostało wpłacone wadium – dla pozycji przetargowej, dla której zostało wpłacone wadium należy wpisać Nr wadium (datą wniesienia wadium jest data wpływu środków na konto Spółki),

Wadium przepada na rzecz Spółki w przypadku jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej.

Wadium wniesione przez uczestników licytacji, których oferty nie zostaną wybrane zostanie zwrócone niezwłocznie po zatwierdzeniu wyników przetargu przez Zarząd Spółki w formie uchwały. Wniesienie wadium oznacza, że uczestnik licytacji zapoznał się z treścią „Regulaminu sprzedaży oraz oddawania mienia Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. do odpłatnego korzystania innym podmiotom z wyjątkiem sprzedaży nieruchomości” i “Instrukcji sprzedaży surowców wtórnych pochodzących z likwidowanych obiektów, budowli, maszyn i urządzeń Oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.” i akceptuje ich postanowienia bez zastrzeżeń oraz że uczestnik przetargu zapoznał się i akceptuje bez zastrzeżeń stan prawny i faktyczny, w tym techniczny przedmiotu przetargu.

Wadium złożone przez oferenta, którego oferta zostanie wybrana zostanie zaliczona na poczet ceny sprzedaży - co będzie potwierdzone wystawieniem faktury zaliczkowej.

Uwagi:

Przedmiot przetargu może być oglądany w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00–14.00 do dnia:

- 16.10.2017r., po wcześniejszym ustaleniu terminu z Oddziałem KWK „Centrum” w Bytomiu przy ulicy Łużyckiej 7, pod numerem telefonu (32 438 91 40 i 438 91 41 - dla poz. 1-4

 
Materiał pochodzi z portalu internetowego:

 

 

Szczegóły dotyczące przedmiotowego postępowania mogą się znajdować w załącznikach.

 

 

Czytany 217 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 02 październik 2017 12:01

Szukaj w przetargach

Strefa Użytkownika

Najnowsze Wiadomości

Aktualnie Gościmy

Odwiedza nas 84 gości oraz 0 użytkowników.